مبانی مهندسی پل

تحقیقات باستان شناسان، استفاده از طاق را به عنوان سازه به 4000 سال قبل از میلاد مسیح در خاورمیانه نسبت می دهند. لیکن اولین استفاده از طاق به عنوان پل در اسمیرنای ترکیه به تاریخ 900 سال قبل از میلاد مسیح نسبت داده می شود. در میان اقوام اروپایی، رومیان پیشتاز استفاده از طاق های سنگی به عنوان سازه باربر در ساختمان ها و پل می باشند.در سرزمین امروزی ایران، قدیمی ترین پلی که آثار آن به جا مانده، پلی است که اورارتوها روی رود ارس که در حال حاضر مرز بین ایران و شوروی می باشد، بنا کرده اند.

طبقه بندی پل از دیدگاه سیستم سازه ای

1) پل های صفحه ای (بتن مسلح)

2) پل های دال و شاهتیر (فولاد، بتن مسلح، بتن پیش ساخته، ترکیب فولاد و بتن)

3) پل های خرپایی

4) پل های قوسی (طاقی)

5) پل های خرپایی طره ای 

6) پل های معلق (با کابل سهمی)

7) پل های با کابل های کشیده (cable-stayed) (پل ترکه ای)

8) پل های قابی


تعداد بازدید: 1297 نفر