اهداف، نما، هزینه و استفاده مجدد قالب بندی

نمای ظاهری

نمای سطح بتن تابعی از وضعیت سطحی قالب است. در بتن نما (بتن معماری) این موضوع اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع بتن شکلی به خود می گیرد که سطح قالب داراست. با توجه به محدودیت های ساخت و اجرای قالب، حصول هر شکل دلخواه در نمای دیوار امکان پذیر نیست و برای رسیدن به هدف بهینه، برقراری همکاری و هماهنگی بین طراح سازه، طراح قالب و مجری لازم است.

هزینه

هزینه عملیات قالب بندی شامل: قیمت اولیه قالب، لوازم جانبی، کارگران قالب بند و سرپرستی می باشد. گاهی مواقع سیستمی با قیمت اولیه کمتر، مخارج کارگری و سرپرستی بیشتری نسبت به سیستم گرانتر دارد، که این موضوع می تواند خرید سیستم گرانتر را توجیه نماید. برای اینکه توجیه سیستم گرانتر امکان پذیر باشد، لازم است تعداد استفاده مجدد، تدارکات، لوازم جانبی و در نهایت بهره دهی آن بیشتر باشد. این عوامل باید قبل از شروع کار ارزیابی شوند، در غیر این صورت سیستم گرانتر، مخارج بهره برداری گرانتری نیز خواهد داشت.

استفاده مجدد (تکرار)

قابلیت استفاده مجدد از قالب، عامل اصلی در کاهش هزینه واحد سطح قالب بندی است. قالبی با هزینه اولیه گران، وقتی دارای توجیه اقتصادی است که قابلیت تکرار بالایی داشته باشد. یکی از عوامل توجیه کننده قالب های فلزی همین مسئله است. به عنوان مثال خرید قالبی با قیمت 48000 واحد که 20 بار قابلیت تکرار دارد، هم ارز خرید قالبی با قیمت واحد 9600 واحد با 4 بار قابلیت تکرار است.


تعداد بازدید: 1079 نفر