روش های سنتی حفاری تونل

روش های سنتی:

1- روش دستی

2- گرم و سرد کردن سنگ

3- روش چال زنی و انفجار

 

1- روش دستی:

در این روش تونل به صورت دستی و با استفاده از بیل و کلنگ، دیلم و چکش حفاری می گردد. 

عیب این روش سرعت حفاری کم آن می باشد و امروزه تقریبا منسوخ شده است.

 

2- روش گرم و سرد کردن سنگ:

در این روش در اثر انقباض و انبساط، سنگ در جای خودش سست و خرد شده و آماده حفاری می گردد

 

3- روش چال زنی و انفجار:

ناحیه ای که قرار است حفاری شود به کمک دستگاهی به نام چال زن حفاری شده و ماده منفجره در چال قرار داده شده و منفجر می گردد. در اثر انفجار، توده سنگ و خاک اطراف سست شده و به کمک ماشین و یا دست تخلیه می گردد.

 

مراحل کار:

1- تهیه نقشه چال (محل، قطر، عمق، امتداد، فاصله، تعداد چال و ترتیب انفجار)

2- چالزنی (دستی و مکانیزه: برقی، بادی و هیدرولیکی)

3- خرج گذاری (قرار دادن ماده منفجره در چال برحسب مقدار محاسبه شده)

4- انفجار یا آتشباری (معمولا به کمک الکتریسیته انجام می شود.)

5- تخلیه دود یا تهویه

6- لق گیری (خارج نمودن سنگ های لق شده از جای خودشان)

7- تخلیه نخاله

8- نگهداری یا پایدارسازی (اجرای پوشش)

9- ادامه تاسیسات فنی


تعداد بازدید: 2122 نفر