مدیر پروژه و وظایف مدیر

زمینه های مدیریت و ساخت پروژه عبارت اند از:

مدیریت تهیه مواد (تدارکات)، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت ماشین آلات، مدیریت زمان، مدیریت و کنترل هزینه و درآمد، مدیریت مالی، مدیریت و کنترل کیفیت، مدیریت روابط عمومی.

در این مقاله، تیم اتحاد عمران تصمیم دارد که 2 مورد را برای شما شرح دهد. پس با ما همراه باشید.

الف) مدیریت تهیه مواد (تدارکات): که شامل

1- بررسی و شناخت مشخصات فنی

2- شناسایی منابع تامین مواد و تطبیق مشخصات فنی 

3- سفارش خرید، پیگیری و تحویل

4- جابجایی، بارگیری، ترابری و تخلیه

5- انبارداری و نگهداری

6- تحویل به واحد های اجرایی

7- امور مالی مربوط به تدارکات

می باشد.

ب) مدیریت نیروی انسانی:

1- بررسی و شناخت کمیت و کیفیت نیازها

2- شناسایی منابع تامین

3- استخدام

4- آموزش و ارتقاء مهارت

5- تامین نیازمندی های نیروی انسانی، مسکن، غذا و بهداشت

6- سازماندهی نیروی انسانی

7- تامین عوامل کاردرستی و ایجاد انگیزه ها

8- امور مالی مربوط به نیروی انسانی (محاسبه حقوق و مزایا و پرداخت)

9- امور حقوقی مربوط به نیروی انسانی

 

ج) مدیریت ماشین آلات:

1- بررسی و شناخت نیازها

2- آشنایی با فناوری های مفید در زمینه ماشین آلات

3- شناسایی منابع تامین

4- خرید یا اجاره

5- شناسایی کامل ماشین آلات تهیه شده شامل: قابلیت، کارایی و محدودیت

6- نگهداری و تعمیرات

7- تامین سوخت مواد مصرفی و قطعات

8- امور مالی مربوط به ماشین آلات

د) مدیریت زمان:

1- شناخت نیاز های زمانی، مدت، گره های بحرانی

2- شناخت روابط زمان، هزینه و ...

3- تهیه برنامه زمانبندی

4- کنترل زمانی پیشرفت کار و تطبیق آن با برنامه

5- بهنگام کردن برنامه در مقاطع لازم (روزانه، هفتگی، ماهانه)

ه) مدیریت و کنترل هزینه و درآمد:

1- شناخت، تعیین و تفکیک و گروه بندی ردیف های هزینه

2- طراحی ساختار کد هزینه

3- برآورد و تعیین مقدار هزینه هر ردیف

4- تفکیک هزینه های انجام شده به ردیف های پیش بینی شده و ثبت آنها در کد مربوطه

5- تطبیق هزینه های انجام شده  در هر ردیف با پیش بینی آنها (بودجه و تعیین افزایش یا کاهش آنها)

6- بررسی و تعیین راهکار های لازم کنترل هزینه و بهبود نتایج بدست آمده

7- محاسبه ارزش کار های انجام شده در مبانی قرارداد (تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی، اضافه کاری ها، تعدیل ها و ادعاها)

و) مدیریت مالی:

1- پیش بینی و تعیین گردش مالی

2- تعیین و شناسایی منابع مالی، کارفرما، بانک، منابع مالی سازنده

3- کنترل و پیگیری مطالبات و بدهیها

4- حسابداری

5- تعیین روش های مالی، پرداختها، تنخواه گردان

6- تهیه و بررسی ترازنامه های آزمایشی و اصلاح آنها در تراز نهایی

7- تهیه و پیگیری اظهارنامه مالیاتی

ز) مدیریت و کنترل کیفیت:

1- بررسی و شناخت نقشه ها، مشخصات فنی، تعهدات قراردادی در زمینه کیفیت کار

2- بررسی و شناخت استاندارد های لازم

3- کنترل کیفیت کار ها در طول انجام آنها و مطابقت دادن آنها با تعهدات

4- طراحی و تاسیس و اداره آزمایشگاه برای انجام امور فوق

5- تایید و تضمین کیفیت محصول نهایی

ح) مدیریت روابط عمومی:

1- مدیریت و کنترل رابطه عوامل پروژه (کارفرما، پیمانکار، مشاور)

2- مدیریت و کنترل رابطه سازمان های محلی

3- مدیریت و کنترل رابطه ارگان های همکار پروژه

دلایل لزوم متخصص و فنی بودن مدیر:

1- تصمیمات مهم در زمینه اصلی پروژه بهتر است با تجربیات مدیر باشد تا با تشخیص افراد زیردست.

2- اطمینان از برنامه ریزی و کنترل پروژه در زمینه های تخصصی و تبحر مدیر.

3- انتخاب افراد مناسب

4- با نشان دادن مهارت فنی خود احترام و پایبندی اعضای تیم را بیشتر می کند.

ذکر موارد فوق، فقط به این دلیل بود که شما عزیزان متوجه اهمیت بالای مدیر در پروژه هایتان باشید. فراموش نکنید که می توانید مدیریت و یا نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی خود را به اتحاد عمران ماد بسپارید.تعداد بازدید: 1000 نفر