سازه های خاص

یکی از دغدغه های مهندسان، بحث سازه های خاص می باشد. هم طراحی و هم اجرای سازه های خاص، کار مشکلی است و هر مهندس طراح یا پیمانکاری از پس آن برنمی آید. همچنین نیروی کار برای اجرای این نوع سازه ها، کمیاب بوده و همین مسئله، باعث بالا رفتن هزینه اجرای آنها می شود.

امروز با پیشرفت علم و فناوری ، مطالبات جدیدی در زمینه مهندسی سازه به وجود آمده است. عامل زمان در ساخت سازه ها به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرده است ، و این گرایش به سازه های پیش ساخته را افزایش داده و همچنین نیاز به حذف ستون های میانی با افزایش جمعیت انسانی رواج فزاینده ای یافته است. از اواخر قرن گذشته ، تعدادی از متخصصان که مجذوب امکانات منحصر به فرد سازه های فضاکار شده اند ، به بسیاری از نیازهای جدید در این سازه ها پاسخ داده و به نتایج بسیار مثبتی رسیده اند. با انتشار این نتایج روز به روز ، این رشته به طور فزاینده ای مورد استقبال قرار می گیرد ، با ده ها سال مطالعه سازه های فضاکار هنوز هم در کانون دانشمندان و متخصصان قرار دارد.