ساخت سرامیک های بکفیلددار با بتن پر مقاومت؛ ایران مال

نوع پروژه : تامین مصالح و اجرا

نام کارفرما : شرکت البرز تات

حجم کار: 22000 متر مربع

وضعیت فعلی پروژه: خاتمه یافته