مجتمع مسکونی 408 واحدی تعاونی ورزشکاران اسلام شهر

نوع پروژه : نظارت بر اجرا

نام کارفرما : تعاونی ورزشکاران اسلام شهر

حجم کار: -

وضعیت فعلی پروژه: خاتمه یافته