اراضی راشته ماهدشت

نوع پروژه : نظارت بر اجرا

نام کارفرما : سنگر سازان نور

حجم کار: -

وضعیت فعلی پروژه: خاتمه یافته